Environmental,
Social and
Governance
สิ่งแวดล้อม (E)
 • พลังงานทดแทน
 • วัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ได้
 • รถยกโฟร์คลิฟท์ EV 100%
 • ระบบบำบัดน้ำดี
สังคม (S)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ยึดหลักความปลอกภัย
 • การพัฒนาความผูกพันของพนักงาน
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ธรรมาภิบาล (G)
 • การกํากับดูเเลกิจการที่ดี
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การต่อต้านการทุจริต
 • พันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก